כלים דיגיטלים חכמים

תנאי שימוש

  תקנון תנאי שימוש באתר quizioner.info

 1. ברוכים הבאים לאתר quizioner.info (להלן: "האתר") הנמצא בבעלות חברת אינבאונד פרודקשנס בע"מ. בעלי האתר ו/או מפעיליו יכונו להלן: "אינבאונד".
 1. תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ("התקנון").
 1. הגולש באתר והמשתמש או רוכש בו שירותים ("המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.
 1. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, בכל מכשיר קצה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 1. אינבאונד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.
 1. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
 1. מובהר כי אינבאונד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:
 • לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו בכל אופן, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.
 • להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו, בין באופן זמני ובין לצמיתות.
 • לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.
 1. אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב.
 1. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 1. חלק משירותי האתר כוללים יצירת שאלונים ובחלקם ניתן להעלות לאתר תמונות. האחריות המלאה על הטקסטים והתמונות שיועלו לאתר היא של המשתמש בלבד, והוא מתחייב לשפות את אינבאונד בגין כל סכום שההיא תידרש לשלם בגין תוכן כלשהו המפר זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, הגנת הפרטיות ולשון הרע. למען הספר ספק מובהר בזאת כי משתמש שיעלה טקסטים או תמונות המפרים זכויות יוצרים (לרבות הזכות המוסרית) פוגעים בפרטיות או בשמו הטוב של אדם או תאגיד, מתחייב לשלם כל סכום שתידרש אינבאונד או אנשים מטעמה לשלם בגין הפרת זכויות, לרבות שכ"ט והוצאות משפט ככל שיהיו כאלה, וכן נזקים נוספים שייגרמו לאינבאונד בגין מעשיו או מחדליו של המשתמש.
 1. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 1. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, בכל חלקי האתר הן של אינבאונד. אינבאונד נותנת רישיון לשימוש בתכני שאלונים שהעלה משתמש לאתר, וזאת כל עוד מתקיים הסכם השירות בין המשתמש לבין אינבאונד.
 1. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר; לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, וכל נוזקה אחרת; לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 1. אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
 1. אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו, לרבות על ידי יירוט.
 1. אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
 1. אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל נוזקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

 

מדיניות פרטיות

 1. אינבאונד מבינה את חשיבות הגנת הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר.
 1. צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.
 1. כל מידע אחר הנאסף על ידי אינבאונד ו/או אשר הגיע לידיו ביחס למשתמש וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושה של אינבאונד אשר תהיה רשאי לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.
 1. המשתמש מאשר שלחברה עומדת הזכות לשלוח אליו באמצעים אלקטרוניים או דיגיטליים, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, טלפון, הודעות ועדכונים מעת לעת.
 1. המשתמש יוכל לפי בקשתו להסיר עצמו מרשימת תפוצת מקבלי הדואר האלקטרוני שנשלח על ידי החברה בכל עת על פי החוק, אך במקרה זה עומדת הזכות לחברה להפסיק את פעילותו באתר לאלתר ללא כל הודעה מראש או הנמקה.
 1. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף כל מידע שקשור לדפוסי הגלישה והשימוש באתר וברשת, להשתמש במידע זה לייעול ושיפור המערכת, צרכיה, הפעלתה, תכניה וכל היוצ"ב והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

הגבלת אחריות ותשלומים

 1. אינבאונד ואלה הפועלים מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואינו אחראי לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו.
 1. אינבאונד ואלה הפועלים מטעמה אינם אחראיים לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב ואינו אחראי לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידו של בעלי האתר, או אם נודע לו על האפשרות לנזקים מסוג זה.
 1. המשתמש מתחייב לשפות את אינבאונד /או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו, לרבות הוצאות משפטיות, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.
 1. אינבאונד אינה אחראית על אובדן מידע שהעלה משתמש במסגרת הקמת שאלון, ואינה מחויבת לשחזר מידע או פרטים שאבדו במסגרת העלאת שאלון.
 1. רכישת שירותים באתר נעשית דרך שירות PAY PAL. העסקה תיחשב כגמורה רק לאחר אישורה בידי PAY PAL. ניתן לבטל עסקה בהתאם לתנאי השימוש ב PAY PAL בלבד. בשל אופי השירות לא ניתן לבקש החזר עסקה לאחר שזו שולמה ונכנסה לעבודה אצל צוות האתר.
 1. במידה ושירות כלשהו שנרכש באתר נמצא לא תקין, ולאחר שניתן לצוות האתר הזדמנות לתקנו בזמן סביר והתיקון לא פתר את הבעיה, יהא זכאי הרוכש לקבלת החזר דמי העסקה בלבד, וזאת בתוך 14 ימים. פיקסל תקין ייחשב ככזה ככל שניתן לראות שהוא הותקן בעמוד הרלוונטי.
 1. תנאי השירות הרלוונטיים מפורטים בדף כל שירות רלוונטי.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד, בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.
 1. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

 

דילוג לתוכן